PrzetargPrzetarg na dostawę nowego samochodu osobowego wraz z przystosowaniem
do przewozu osób niepełnosprawnych

Dodano: 11.04.2013

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 130314-2013 z dnia 2013.04.04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wrocław
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego samochodu osobowego wraz z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zarejestrował samochód (po przekazaniu niezbędnych dokumentów przez...
Termin składania ofert: 2013.04.12

Numer ogłoszenia: 142406 - 2013; data zamieszczenia: 11.04.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 130314 - 2013 data 04.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych, Ul. Modra 8/3, 54-151 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 603 765 771.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
  • W ogłoszeniu jest: moc silnika (kW) - min 130.
  • W ogłoszeniu powinno być: moc silnika (KM) - min 130.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
  • W ogłoszeniu jest: Zakończenie: 10.06.2013..
  • W ogłoszeniu powinno być: Zakończenie: 17.06.2013..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: 12.04.2013 godzina 12:00, miejsce: ul. Modra 8/3, 54-151 Wrocław..
  • W ogłoszeniu powinno być: 19.04.2013 godzina 12:00, miejsce: ul. Modra 8/3, 54-151 Wrocław.
Do pobrania:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianie ogłoszenia o zamówieniu

OGŁOSZENIE POWIĄZANE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu na „Dostawę nowego samochodu osobowego wraz z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych”

 

 

Dodano: 04.04.2013

Postępowanie o udzielenie zamówienia realizowane jest w ramach projektu „Ponad barierami” finansowanego ze środków Województwa Dolnośląskiego


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kkn.wroclaw.pl/
Wrocław: Dostawa nowego samochodu osobowego wraz z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych
Numer ogłoszenia: 130314 - 2013; data zamieszczenia: 04.04.2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych, ul. Modra 8/3, 54-151 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 603 765 771.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.kkn.wroclaw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa nowego samochodu osobowego wraz z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego samochodu osobowego wraz z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zarejestrował samochód (po przekazaniu niezbędnych dokumentów przez Zamawiającego) w imieniu i na rzecz Zamawiającego oraz wykonał inne czynności niezbędne do dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego.
Ponadto Wykonawca musi ubezpieczyć samochód - ubezpieczenie pakietowe na okres 1 roku od daty pierwszej rejestracji na pełną jego wartość, obejmujące Assistance 24/h, AC, OC, NW bez franszyzy oraz zwrot pełnej wartości samochodu w przypadku jego utraty w okresie pierwszego roku. Koszty procedur rejestracyjnych (bez narzutów) oraz cena ubezpieczenia muszą być wliczone w cenę oferty. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wyprodukowany nie wcześniej niż listopadzie 2012 roku, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.
Dostarczony samochód musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. Oferowany samochód musi spełniać następujące wymagania: a) spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. b) posiadać homologację (z wyłączeniem ciężarowej) na przewóz 9 (pięciu) osób, umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdów do ruchu, c) spełniać wymogi minimum Dyrektywy CEE EURO 5 (2007/715/EC) w zakresie emisji spalin. d) posiadać w języku polskim kartę pojazdu, instrukcję, książkę serwisową i gwarancyjną oraz inne niezbędne dokumenty wymagane prawem.
Przedmiot zamówienia obejmuje: A)dostawę samochodu osobowego spełniającego następujące wymagania techniczne: Bezpieczeństwo poduszki powietrzne - zabezpieczające kierowcę system zapobiegający blokowanie kół podczas hamowania Układ napędowy rodzaj napędu - napęd na oś przednią pojemność silnika w cm 3 - 2,2 - 2,4 moc silnika (kW) - min 130 skrzynia biegów - manualna , 6 biegów + bieg wsteczny Rok produkcji nie wcześniej niż listopad 2012 Dane eksploatacyjne rodzaj paliwa - olej napędowy pojemność zbiornika paliwa - min. 50 l średnie zużycie paliwa na 100 km na trasie - 6,8 - 7, 4 l /100 km średnie zużycie paliwa na 100 km w warunkach miejskich - 8,6 - 9,1 l /100 km emisja dwutlenku węgla (g/km) - max 195/km dopuszczalna emisja zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniających wymogi minimum wg. Europejskiego Standardu Emisji Spalin Zawieszenie przednie Nadwozie minimalna szerokość samochodu bez lusterek bocznych - 2050 mm minimalna długość całkowita pojazdu - 5400 mm minimalna wysokość pojazdu - 2500 mm minimalny promień skrętu - 12, 40 m ilość miejsc siedzących wraz z kierowcą: 9 foteli w układzie 3 rzędy siedzeń po 3 miejsca, przy czym trzeci rząd foteli przystosowany jest do szybkiego demontażu kolor nadwozia - biały kolor zderzaków oraz klamek zewnętrznych - czarne nielakierowane rodzaj nadwozia - furgon oszklony pojemność bagażnika - 4 - 4,5 m3.
Hamulce oś przednia oś tylna Wyposażenie samochodu immobiliser - elektryczny włączany samoczynnie centralny zamek sterowany pilotem system informacyjny - komputer pokładowy, obsługa radia, zegar, kalendarz, termometr, odtwarzacz CD/ MP3 alarm antywłamaniowy elektryczne wspomaganie układu kierowniczego elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi z funkcją bezpieczeństwa szyby tylnych drzwi zamykane ręcznie ręczny sposób regulacji foteli kierowcy i pasażera elektrycznie regulowane oraz podgrzewane lusterka klimatyzacja z filtrem przeciwpyłowym gniazdo 12 V w konsoli centralnej pełnowymiarowe koło zapasowe apteczka trójkąt ostrzegawczy gaśnica.
Dopuszczalna masa całkowita samochodu (kg) ilość kg - 3400 - 3800 Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości: gwarancja mechaniczna na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu - bez wyłączeń obejmującej prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne, bez limitu kilometrów - 24 miesiące od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego przedmiotu zamówienia; gwarancja na powłoki lakiernicze - 36 miesięcy od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego przedmiotu zamówienia; gwarancja dotycząca perforacji podwozia i nadwozia- 96 miesięcy od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego przedmiotu zamówienia; Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru samochodu osobowego przez obydwie strony postępowania. Pozostałe warunki gwarancji są wskazane projekcie umowy. Dostępność i warunki serwisu gwarancyjnego serwis autoryzowany dostępny max. do 100 km od miast pow. 50 mieszkańców tyś. karty rabatowe upoważniające do min. 8% rabatu na części i min. 10 % rabatu na usługi B)przystosowanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych Przystosowanie samochodu obejmuje adaptację samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym także podróżujących na swoim wózku.
Samochód musi być wyposażony w specjalną rampę umożliwiająca wjazd do środka zarówno wjazd wózkiem elektrycznym jak i tradycyjnym. Wózki muszą być przymocowane do szyny na podłodze specjalnymi pasami. Z boku samochodu, pod drzwiami bocznymi musi być zamontowany wysuwany stopień pomocniczy, który ułatwi wsiadanie zarówno osobom niepełnosprawnym, jak i asystentom. Samochód powinien zawierać uchwyt pomocniczy, który ułatwia wsiadanie do samochodu - zamocowany przy drzwiach bocznych. Wymiary rampy Nośność najazdu rampy - min. 250 kg Wymiary rampy po złożeniu - ok. 2400 mm Stopień pomocniczy wysuwany mechanicznie C)pakietowe ubezpieczenie samochodu na pełną jego wartość w tym: ubezpieczenie Autocasco - obejmuje pełne ubezpieczenie Autocasco ubezpieczenie Asisistance - obejmuje tankowanie, wymianę koła, holowanie, auto zastępcze, hotel ubezpieczenie NNW czy obejmuje kierowcę, czy pasażerów - suma ubezpieczenia od 3.000,00 ZŁOTYCH, na każdą osobę, na ile jest zarejestrowany samochód ubezpieczenie OC - gwarantowane ustawą D)rejestrację samochodu i dopuszczenie go do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1, 34.11.43.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.06.2013.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

dokument (np. pełnomocnictwo lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e w reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty, oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.kkn.wroclaw.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Modra 8/3, 54-151 Wrocław.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2013 godzina 12:00, miejsce: ul. Modra 8/3, 54-151 Wrocław.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Postępowanie o udzielenie zamówienia realizowane jest w ramach projektu Ponad barierami finansowanego ze środków Województwa Dolnośląskiego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.Do pobrania:
POPRAWIONA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po zmianie ogłoszenia o zamówieniu 11.04.2013R.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1
Odpowiedź na zapytanie nr 1 dotyczące postępowania 1/ZP/KKN/2013 „Dostawa nowego samochodu osobowego wraz z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych”

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2
Odpowiedź na zapytanie nr 2 dotyczące postępowania 1/ZP/KKN/2013 „Dostawa nowego samochodu osobowego wraz z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych”

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 3
Odpowiedź na zapytanie nr 3 dotyczące postępowania 1/ZP/KKN/2013 „Dostawa nowego samochodu osobowego wraz z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych” Odpowiedź na zapytanie nr 3 dotyczące postępowania 1/ZP/KKN/2013 „Dostawa nowego samochodu osobowego wraz z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu na „Dostawę nowego samochodu osobowego wraz z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych”