Wyświetleń:

Projekt "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2021"

Dodano: 1 września 2021

Projekt "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2021 - Wspierając niezależne życie - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2021" współfinansowany ze środków Gminy Wrocław pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021".

 

Celem usługi asystenckiej jest wsparcie procesu usamodzielniania się osób niepełnosprawnych i aktywne włączanie ich do wspólnoty lokalnej. Wsparcie asystenckie kompensuje trudności i bariery, będące osobistym następstwem niepełnosprawności. Asystent dla osoby z niepełnosprawnością jest wsparciem w ramach niepełnosprawności, a nie decydentem czy terapeutą. Duży nacisk w kwestii zaspokajania potrzeb OzN zostanie położony na suwerenność ich decyzji. To klient decyduje, w jaki sposób chce się aktywizować społecznie czy zawodowo, jakie podejmuje aktywności i działania. Asystent jest tzw. "inteligentną protezą", która ma wspomóc tylko w tych aspektach, w których klient posiada deficyty (fizyczne, komunikacyjne, ruchowe). Asystent jest wsparciem, a nie podmiotem podejmującym decyzję czy w pełni wyręczającym. Szeroko rozumiane wsparcie i pomoc w czynnościach, w których klient nie może sobie samodzielnie poradzić, ma za zadanie wzmocnić jego autonomię. Cyklicznie realizowana usługa asystencka przynosi pozytywny efekt, działa na rzecz poprawy funkcjonowania systemu rodzinnego i samych osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnicy Programu będą mogli skorzystać z usług asystenta osobistego w wymiarze maksymalnym 30 godzin w miesiącu na osobę bez możliwości przenoszenia niewykorzystanych godzin z miesiąca na kolejne miesiące.

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły i trwa od 01.09.2021 do wyczerpania limitu miejsc lub godzin.

Adresatami Programu jest min. 20 osób z niepełnosprawnością:
 1. zamieszkujących gminę Wrocław,
 2. dorosłych - posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
 3. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 4. nie korzystających równocześnie w tych samych godzinach z usług finansowanych z Funduszu Solidarnościowego, innych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, a także usług, obejmujących analogiczne wsparcie, finansowane z innych źródeł.

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły i trwa od 01.09.2021 do wyczerpania limitu miejsc lub godzin.

Osoby zainteresowane usługą asystenta zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia Klub Kibiców Niepełnosprawnych we wtorki i piątki w godzinach 16:00-20:00.

DO USŁUGI ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ KWALIFIKUJE MOPS WROCŁAW NA PODSTAWIE WYPEŁNIONEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ. Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie lub w siedzibie Stowarzyszenia.

Wszelkie pytania dotyczące Programu prosimy kierować pod adresem:
 • Michał Fitas e-mail: bilety@kkn.wroclaw.pl; tel. 792 93 00 94
 • Biuro projektu Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych, ul. Szewska 66/67A, 50-139 Wrocław

Biuro projektu jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Materiały projektowe są dostosowane do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami.

 

 

 

 

 

 • udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych
 • kampanie informacyjne i konferencje
 • aktywizacja społeczno-zawodowa
 • warsztaty i spotkania w szkołach
 • promocja turystyki edukacyjnej bez barier
 • szkolenia dla wolontariuszy i asystentów
 • udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych
 • promowanie pozytywnych wzorców kibicowania
 • wycieczki dla dzieci
 • przełamywanie barier

Dołącz do nas

Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych

Partnerzy